Strona główna

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję pt. Realizacja Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, która poświęcona będzie podsumowaniu dotychczas wdrażanych projektów i przestawieniu planów na rok przyszły.

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki. Niezwykle istotne jest zapewnienie dogodnych warunków do podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia zawodowe powinny zatem stanowić uzupełnienie kształcenia formalnego pracowników i wzmocnić system uczenia się przez całe życie (Lifelong learning), zgodnie z celami postawionymi w Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku, w coraz większym stopniu zależą od budowy efektywnego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Niezbędna jest zatem realizacja projektów badawczych, służących prognozowaniu kierunków rozwojowych oraz zmian w gospodarce i jej poszczególnych sektorach, a co za tym idzie – zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje. W konsekwencji realizacji projektów w Priorytecie II przygotowane są strategie i odpowiednie instrumenty szybkiego reagowania tak, aby pracownikom sektorów i przedsiębiorstw dotkniętych zmianami restrukturyzacyjnymi o zasięgu ponadregionalnym umożliwić zdobycie nowego zawodu lub nabycie nowych kwalifikacji.

W kontekście zwiększania zdolności adaptacyjnych polskich przedsiębiorstw i ich pracowników istotne jest również stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego m.in. poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób pracujących. W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla poszczególnych grup zawodowych opracowywane są programy o charakterze profilaktycznym oraz programy dla osób ze stwierdzoną chorobą zawodową, wspierające ich powrót do pracy.

Za wdrażanie Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących odpowiedzialne są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucje Pośredniczące 2 stopnia (Instytucje Wdrażające).

Dotychczas w Priorytecie II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano ponad 550 umów o dofinansowanie, których wartość przekroczyła 2,3 mld zł.

Konferencja adresowana jest do obecnych i przyszłych beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL, osób zainteresowanych wynikami projektów i udziałem m.in. w projektach szkoleniowych nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia.

Zachęcając Państwa do udziału w konferencji, wyrażam nadzieję, iż przyczyni się ona do rozpowszechnienia informacji o realizowanych i planowanych projektach i wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zwiększania zdolności dostosowawczych przedsiębiorstw i pracowników, także w zakresie poprawy stanu zdrowia osób pracujących.